Lionsclubs Nederland is op zoek naar enthousiaste mensen die onze organisatie verder willen helpen ontwikkelen.
 • Vacature lid Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) heeft als taak gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan de Gouverneursraad en de Nationale Conventies, o.a. over werkplan, begroting en jaarrekening. Daarbij heeft de RvA door het jaar heen een klankbordfunctie in relatie tot de GR. Jaarlijks brengt de RvA verslag uit van haar taken aan de Nationale Conventie.

De RvA bestaat uit 5 leden, onder wie een voorzitter en een secretaris en twee leden voor de Financiële Commissie.

Per 1 juli 2019 is een vacature ontstaan, ter vervulling waarvan de RvA belangstellenden uitnodigt te solliciteren. Kandidaten dienen actief lid te zijn van een club en teamgenoot te willen zijn als lid van de RvA op MD-niveau. Gezien de huidige samenstelling wordt bij voorkeur kennis gevraagd van en ervaring met ICT-vraagstukken op bestuurlijk niveau. Gezien de wenselijkheid een zo goed mogelijke spreiding te krijgen hebben bij gelijke geschiktheid vrouwen en ook kandidaten m.n. uit district CO de voorkeur.

Overleg vindt 4 – 6 keer per jaar plaats, over het algemeen ten kantore van Cantrijn in Gorinchem.

Nadere inlichtingen over rol en werkwijze kunnen worden ingewonnen bij Frits van der Kamp, voorzitter van de Raad van Advies: fwvanderkamp@hotmail.com,  06-53498156
Uw sollicitatiebrief met uw CV kunt u tot 1 september a.s. zenden naar:

Ben Leliefeld, secretaris van de Raad van Advies
bjmleliefeld@gmail.com
06-48102112
In de Najaarsconventie van 23 november a.s. zal de Raad van Advies aan de leden van het MD 110 een voorstel doen over de invulling van de vacature.

 • Vacature penningmeester Stichting Lions Quest Nederland

We zoeken een penningmeester voor de Stichting Lions Quest Nederland m.i.v. 01.07.2019.

Stichting Lions Quest Nederland is een zg. MD-stichting met als kerntaak het stimuleren van sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jong-volwassenen.

De penningmeester komt in aanmerking voor onkostenvergoeding volgens de Lionsregels. Voor nadere informatie kun je je wenden tot de huidige penningmeester: Jan-Peter Chatrou (jpchatrou@hotmail.com)

Sollicitaties kunnen gericht worden aan de secretaris van de stichting, Angèle van der Star (mmavanderstar@lionsgrootegriet.nl).

Informatie over de stichting vind je hier https://www2.lions.nl/stichting-lions-quest

 • Vacature ambtelijk penningmeester Lionsclubs Nederland, MD 110

Gezocht: kandidaten voor de functie van ambtelijk penningmeester MD 110. De benoeming geldt voor 3 jaar en kan eenmalig worden verlengd. Geboden wordt een onkostentegemoetkoming.

Kandidaten kunnen hun kandidatuur mailen naar de secretaris GR 2018-2019: fjmarcus56@gmail.com

 • Vacature ambtelijk secretaris Lionsclubs Nederland, MD 110

Gezocht: kandidaten voor de functie van ambtelijk secretaris MD 110. Deze ondersteunt de Gouverneursraad als rechterhand van de secretaris. De benoeming geldt voor 3 jaar en kan eenmalig worden verlengd. Geboden wordt een onkostentegemoetkoming.

Kandidaten kunnen hun kandidatuur mailen naar de secretaris GR 2018-2019: fjmarcus56@gmail.com

 • Vacature secretaris Fight for Sight

De stichting Lions Fight for Sight The Netherlands is op zoek naar aanvulling van het bestuur.

Het gaat om de functie van secretaris, die deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur.

Hij of zij zorgt voor de verslaggeving, het uitschrijven van vergaderingen en de communicatie naar buiten met in de toekomst:

'Het verzorgen van de projectadministratie'.

Het bestuur wordt nu gevormd door de voorzitter, de penningmeester/ secretaris  en een PR commissaris en komt tweemaal per  jaar met de adviseurs in vergadering bijeen.

Een ambtelijk secretaris verzorgt de projectadministratie.

U kunt zich wenden tot Peter Bolmers, pjdbolmers@gmail.com) of

Adriaan van Liempt, aw.liempt@gmail.com 

 • Vacature LOLAS-beheerder 

  Per 01-07-2019 zijn wij op zoek naar een opvolger/opvolgster voor Margriet van Stiphout. Zij heeft de functie van LOLAS-beheerder de afgelopen 2 termijnen (van 3 jaar) heel goed, kundig en met plezier gedaan maar helaas is het na 2 volledige termijnen nu het moment het stokje over te gaan dragen. Wij hopen dit voorjaar een geschikte kandidaat te kunnen vinden zodat er voor de start van de functie voldoende tijd is om kennis en historie over te dragen.

 • Vacature MD-coördinator GMT (Global Membership Team)

  Op 1 juli 2019 ontstaat bij het MD 110 de vacature MD-coördinator GMT (Global Membership Team).

  De aandachtsgebieden GMT (Ledenbeleid), GLT (Bestuurskracht/Leiderschap) en GST (Service) hebben grote nadruk gekregen in het beleid van de Lionsorganisatie en daarmee in de taken van de Lionsbestuurders.

  Een vitale organisatie is onontbeerlijk voor het realiseren van de We Serve-doelstellingen. En hoewel de We Serve-formule in de loop van 100 jaar niet aan kracht heeft ingeboet, plaatsen ontwikkelingen in het ledenbestand – en daarbuiten –  de Lionsorganisatie echter voor uitdagingen, ook in Nederland. Vergrijzing in de clubs en het relatief lage aandeel van vrouwen in het ledenbestand zijn voorbeelden van aspecten die aandacht opeisen en een passende aanpak verlangen.

  De autonomie van de lokale Lionsclubs was  – en is – onomstreden.  In de komende periode zijn meer stappen te verwachten ter intensivering van het ledenbeleid en versterking van de bestuurskracht en het leiderschap. Daarbij ligt de nadruk op het adviseren en ondersteunen van de Districts Coördinatoren bij het uitvoeren van een actief ledenbeleid.

  De MD-coördinator GMT heeft bij deze ontwikkelingen een centrale rol.

 • Vacature voorzitter SICTA 

  Lionsclubs Nederland zoekt een slimme, betrokken en stimulerende voorzitter SICTA. SICTA is het staf orgaan van ons Meervoudig District 110 dat zich bezighoudt met het Secretariaat, de ICT en de Administratie. In het team werk je nauw samen met  de landelijke ICT-coördinator, de LOLAS-beheerder en de Archiefbeheerder. Je vormt samen de administratieve ruggengraat van Lionsclubs Nederland.

De volledige beschrijvingen staan in de landelijke ownCloud ►

Graag komen we snel in contact met Lionsleden die actief betrokken willen zijn bij de verdere ontwikkeling van de organisatie in deze snel veranderende tijd. Ook als je nog niet eerder actief bent geweest op landelijk gebied en wil weten hoe je daar een bijdrage aan kunt leveren, maken we graag kennis met je.

Voor nadere informatie kan je je wenden tot een van de leden van de Gouverneursraad.