Lionsclubs Nederland is op zoek naar enthousiaste mensen die onze organisatie verder willen helpen ontwikkelen.
  • Vacature lid Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) heeft als taak gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan de Gouverneursraad en de Nationale Conventies, o.a. over werkplan, begroting en jaarrekening. Daarbij heeft de RvA door het jaar heen een klankbordfunctie in relatie tot de GR. Jaarlijks brengt de RvA verslag uit van haar taken aan de Nationale Conventie.

De RvA bestaat uit 5 leden, onder wie een voorzitter en een secretaris en twee leden voor de Financiële Commissie.

Per 1 juli 2019 is een vacature ontstaan, ter vervulling waarvan de RvA belangstellenden uitnodigt te solliciteren. Kandidaten dienen actief lid te zijn van een club en teamgenoot te willen zijn als lid van de RvA op MD-niveau. Gezien de huidige samenstelling wordt bij voorkeur kennis gevraagd van en ervaring met ICT-vraagstukken op bestuurlijk niveau. Gezien de wenselijkheid een zo goed mogelijke spreiding te krijgen hebben bij gelijke geschiktheid vrouwen en ook kandidaten m.n. uit district CO de voorkeur.

Overleg vindt 4 – 6 keer per jaar plaats, over het algemeen ten kantore van Cantrijn in Gorinchem.

Nadere inlichtingen over rol en werkwijze kunnen worden ingewonnen bij Frits van der Kamp, voorzitter van de Raad van Advies: fwvanderkamp@hotmail.com,  06-53498156
Uw sollicitatiebrief met uw CV kunt u tot 1 september a.s. zenden naar:

Ben Leliefeld, secretaris van de Raad van Advies
bjmleliefeld@gmail.com
06-48102112
In de Najaarsconventie van 23 november a.s. zal de Raad van Advies aan de leden van het MD 110 een voorstel doen over de invulling van de vacature.

  • Vacature penningmeester Stichting Lions Quest Nederland

We zoeken een penningmeester voor de Stichting Lions Quest Nederland m.i.v. 01.07.2019.

Stichting Lions Quest Nederland is een zg. MD-stichting met als kerntaak het stimuleren van sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jong-volwassenen.

De penningmeester komt in aanmerking voor onkostenvergoeding volgens de Lionsregels. Voor nadere informatie kun je je wenden tot de huidige penningmeester: Jan-Peter Chatrou (jpchatrou@hotmail.com)

Sollicitaties kunnen gericht worden aan de secretaris van de stichting, Angèle van der Star (mmavanderstar@lionsgrootegriet.nl).

Informatie over de stichting vind je hier https://www2.lions.nl/stichting-lions-quest

  • Vacature secretaris Fight for Sight

De stichting Lions Fight for Sight The Netherlands is op zoek naar aanvulling van het bestuur.

Het gaat om de functie van secretaris, die deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur.

Hij of zij zorgt voor de verslaggeving, het uitschrijven van vergaderingen en de communicatie naar buiten met in de toekomst:

'Het verzorgen van de projectadministratie'.

Het bestuur wordt nu gevormd door de voorzitter, de penningmeester/ secretaris  en een PR commissaris en komt tweemaal per  jaar met de adviseurs in vergadering bijeen.

U kunt zich wenden tot Peter Bolmers, pjdbolmers@gmail.com) of

Adriaan van Liempt, aw.liempt@gmail.com

De volledige beschrijvingen staan in de landelijke ownCloud ►

Graag komen we snel in contact met Lionsleden die actief betrokken willen zijn bij de verdere ontwikkeling van de organisatie in deze snel veranderende tijd. Ook als je nog niet eerder actief bent geweest op landelijk gebied en wil weten hoe je daar een bijdrage aan kunt leveren, maken we graag kennis met je.

Voor nadere informatie kan je je wenden tot een van de leden van de Gouverneursraad.